Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie

Projekt

2022-2024

O projekte

Projekt začal v roku 2021 s finančnou podporou Fondu SK-NICu pod názvom “Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie“. Projekt po prvom roku realizácie prešiel viacerými zmenami, ale hlavný cieľ projektu ostal, a to zvyšovanie bezpečnostného povedomia u širokej verejnosti. Tento cieľ dosahujeme odbornou prípravou žiakov stredných škôl , ktorí následne vykonávajú aktivity, ktoré zvyšujú bezpečnostné povedomie vo svojom okolí. Na začiatku projektu bolo zapojených 12 stredoškolských tímov. V súčasnosti participuje na projekte 7 stredoškolských tímov.

Organizačné zabezpečenie

Aktivity

Projekt je rozdelený do 4 aktivít, a to odbornej prípravy žiakov stredných škôl, zvyšovanie bezpečnostného povedomia laickej verejnosti žiakmi stredných škôl, vyhodnotenia aktivít a aktivít smerujúcich k udržateľnosti projektu.
1
1. Fáza: Odborná príprava žiakov
Odborná príprava žiakov pozostáva z dištančnej aj prezenčnej formy. Žiaci stredných škôl komunikujú s priradeným mentorom a taktiež zvolenými odborníkmi z oblasti. Okrem mentoringu a pravidelnej diskusie k rôznym témam, je realizovaných viacerých prednášok a workshopov, ktoré sa konajú spravidla raz za týždeň vo vopred určenom čase. Cieľom je vybudovanie komunity zloženej zo žiakov, učiteľov a lektorov. Súčasne sú organizované 2 prezenčné sústredenia, kde sú pripravené najmä praktické workshopy k sledovaným témam. Týmito workshopmi sa predpokladá posun žiakov v technických zručnostiach, ale ide aj o vhodné doplnenie prednášok.
2
2. Fáza: Aktivity
Druhou časťou projektu je samotné zvyšovanie bezpečnostného povedomia. V rámci tejto časti každý tím žiakov uskutočňuje minimálne 3 aktivity, ktoré majú dosah na zvýšenie bezpečnostného povedomia. 1 z týchto aktivít je prednáška pre žiakov a učiteľov vlastnej strednej školy. Ďalšie aktivity sú ponechané na výber tímu žiakov. Podmienkou však je, aby 1 z podniknutých aktivít bola realizovaná mimo strednú školu (napr. pre rodičov, základnú školu, seniorov). Výber miesta, času, spôsobu realizácie sa ponecháva na tím žiakov danej strednej školy. Všetky vzniknuté materiály budú v rámci projektu vydané pod otvorenou licenciou na rôznych platformách.
3
3. Fáza: Vyhodnotenie
Tretia časť projektu pozostáva z vyhodnotenia aktivít. V rámci týchto aktivít dochádza k vyhodnoteniu jednotlivých aktivít tímov žiakov stredných škôl. Vyhodnotenie uskutočňujú odborníci zainteresovaní v rámci projektu, ako aj prizvaní externí odborníci. Najlepšie tímy budú ohodnotené a tiež sa vyberá aj najlepšia aktivita zvyšujúca bezpečnostné povedomie. V rámci tejto časti sa realizuje súťaž jednotlivcov – tzv. Capture the flag súťaže, v rámci, ktorej jednotlivci súťažia v riešení zaujímavých úloh. Cieľom tejto aktivity je zvýšiť záujem žiakov o oblasť informačnej bezpečnosti.
4
4. Fáza: Udržateľnosť
Poslednú časť projektu tvoria aktivity smerujúce k udržateľnosti projektu. V rámci tejto fázy sa uskutočňuje CyberSecurityDay, ktorého sa zúčastňujú žiaci stredných škôl (pôvodní členovia tímov, ako aj noví žiaci). Poslednou aktivitou, v rámci ktorej dochádza k prehĺbeniu vedomostí žiakov, ale aj zdieľaniu poznatkov a vytvoreniu komunity, je víkendové sústredenie – Jesenná škola. Dané sústredenie pozostáva z viacerých prednášok a workshopov a je určené pre 20 žiakov stredných škôl zapojených do projektu a 10 učiteľov.

Podpora projektu

Rozpočet letnej školy pozostáva najmä z nákladov na zabezpečenie pobytu študentov a lektorov letnej školy.
Ďakujeme partnerom, ktorí nám pomáhajú zvládnuť výdavkov, poskytujú lektorov, či vecné ceny pre študentské tímy.