Learn the basics of information security and educate your community

Projekt

2022-2024

About the project

Projekt začal v roku 2021 s finančnou podporou Fondu SK-NICu pod názvom “Learn the basics of information security and educate your community“. Projekt po prvom roku realizácie prešiel viacerými zmenami, ale hlavný cieľ projektu ostal, a to zvyšovanie bezpečnostného povedomia u širokej verejnosti. Tento cieľ dosahujeme odbornou prípravou žiakov stredných škôl , ktorí následne vykonávajú aktivity, ktoré zvyšujú bezpečnostné povedomie vo svojom okolí. Na začiatku projektu bolo zapojených 12 stredoškolských tímov. V súčasnosti participuje na projekte 7 stredoškolských tímov.

Organisational support

Aktivity

The project is divided into 4 activities: specialized training for high school students, raising security awareness among the general public by high school students, evaluation of activities, and activities aimed at the sustainability of the project.
1
Phase 1: Specialized Training for Students
Odborná príprava žiakov pozostáva z dištančnej aj prezenčnej formy. Žiaci stredných škôl komunikujú s priradeným mentorom a taktiež zvolenými odborníkmi z oblasti. Okrem mentoringu a pravidelnej diskusie k rôznym témam, je realizovaných viacerých prednášok a workshopov, ktoré sa konajú spravidla raz za týždeň vo vopred určenom čase. Cieľom je vybudovanie komunity zloženej zo žiakov, učiteľov a lektorov. Súčasne sú organizované 2 prezenčné sústredenia, kde sú pripravené najmä praktické workshopy k sledovaným témam. Týmito workshopmi sa predpokladá posun žiakov v technických zručnostiach, ale ide aj o vhodné doplnenie prednášok.
2
Phase 2: Activities
Druhou časťou projektu je samotné zvyšovanie bezpečnostného povedomia. V rámci tejto časti každý tím žiakov uskutočňuje minimálne 3 aktivity, ktoré majú dosah na zvýšenie bezpečnostného povedomia. 1 z týchto aktivít je prednáška pre žiakov a učiteľov vlastnej strednej školy. Ďalšie aktivity sú ponechané na výber tímu žiakov. Podmienkou však je, aby 1 z podniknutých aktivít bola realizovaná mimo strednú školu (napr. pre rodičov, základnú školu, seniorov). Výber miesta, času, spôsobu realizácie sa ponecháva na tím žiakov danej strednej školy. Všetky vzniknuté materiály budú v rámci projektu vydané pod otvorenou licenciou na rôznych platformách.
3
Phase 3: Evaluation
Tretia časť projektu pozostáva z vyhodnotenia aktivít. V rámci týchto aktivít dochádza k vyhodnoteniu jednotlivých aktivít tímov žiakov stredných škôl. Vyhodnotenie uskutočňujú odborníci zainteresovaní v rámci projektu, ako aj prizvaní externí odborníci. Najlepšie tímy budú ohodnotené a tiež sa vyberá aj najlepšia aktivita zvyšujúca bezpečnostné povedomie. V rámci tejto časti sa realizuje súťaž jednotlivcov – tzv. Capture the flag súťaže, v rámci, ktorej jednotlivci súťažia v riešení zaujímavých úloh. Cieľom tejto aktivity je zvýšiť záujem žiakov o oblasť informačnej bezpečnosti.
4
Phase 4: Sustainability
Poslednú časť projektu tvoria aktivity smerujúce k udržateľnosti projektu. V rámci tejto fázy sa uskutočňuje CyberSecurityDay, ktorého sa zúčastňujú žiaci stredných škôl (pôvodní členovia tímov, ako aj noví žiaci). Poslednou aktivitou, v rámci ktorej dochádza k prehĺbeniu vedomostí žiakov, ale aj zdieľaniu poznatkov a vytvoreniu komunity, je víkendové sústredenie – Jesenná škola. Dané sústredenie pozostáva z viacerých prednášok a workshopov a je určené pre 20 žiakov stredných škôl zapojených do projektu a 10 učiteľov.

Project support

The budget for the Summer School of Cybercrime covers the costs of student and lecturer accommodation, meals, and materials. We are grateful to our partners for their generous support, which helps us to make this program possible.