Letná škola kyberkriminality

5. ročník

8. - 13. 7. 2024

Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ,
Danišovce (okr. Spišská Nová Ves)

Letná škola kyberkriminality je päťdňové sústredenie pre študentov informatiky, práva a príbuzných odborov slovenských a českých vysokých škôl, zamerané na informačnú a kybernetickú bezpečnosť.

Na prednáškach a praktických workshopoch sa študenti oboznamujú so základnými aspektami kybernetickej bezpečnosti, analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu.
So skúsenými lektormi riešia jednoduché či zložitejšie bezpečnostné incidenty z technického aj právneho pohľadu, zažijú simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality a forenznú analýzu.
Záverom pracovné tímy analyzujú právne otázky súvisiace s informačnými technológiami.

Letná škola kyberkriminality je pre účastníkov zdarma.

Prihlasovanie

Organizačné zabezpečenie

Na projekte sa podieľajú

Program

Identifikácia problému pomocou SOC
Incident handling
Zaisťovanie digitálnych stôp
Digitálna forenzná analýza
Malvér analýza
OSINT pre účely trestného konania
Efektívne zvládanie bezpečnostných incidentov
Právne aspekty kybernetickej bezpečnosti
Hlásenie bezpečnostných incidentov
Počítačová kriminalita a trestné konanie
Vyšetrovanie trestnej kriminality
Digitálne stopy z pohľadu práva
Ochrana osobných údajov a komunikácia s ÚOOÚ
Komunikácia s médiami

Okrem toho nás čaká aj PubQuiz a výlet (Spišský hrad/Slovenský raj)

Prednášajúci LSK 2024

2FA a PM na sirku 1
Ján Kopriva, TBD
SANS
2FA a PM na sirku 1
Ján Kopriva
SANS
2FA a PM na sirku 1
Ján Kopriva
SANS
2FA a PM na sirku 1
Ján Kopriva
SANS
Kooperácia študentov

Počas sústredenia je vytvorených päť štvorčlenných tímov. Každý tím tvoria dvaja študenti informatiky a dvaja študenti práva.

Tím rieši úlohy spoločne, či už ide o prevažne technicky zameranú úlohu alebo právny problém. Každá úloha vyžaduje pochopenie a riešenie problému z informatického a právneho pohľadu. Takto sa študenti oboznamujú s rôznymi oblasťami, získavajú praktické skúsenosti a učia sa spoločne riešiť problémy v kybernetickej bezpečnosti.

Odborný rast

Pre študentov informatiky sú prínosom prednášky v oblasti kybernetickej kriminality a forenznej analýzy, pre študentov práva sú určené témy počítačovej kriminality a práva informačných a komunikačných technológií. Budúci právnici budú mať lepší prehľad o tom, čo je počítačový útok, malvér či forenzka. Informatici odchádzajú s poznatkami zo základov práva informačných a komunikačných technológií, počítačovej kriminality, nutných náležitostí procesu vyšetrovania a znaleckej práce.Absolventi letnej školy kyberkriminality získajú znalosti a praktické skúsenosti, ktoré ich posúvajú v profesionálnom raste. Ešte nie sú pripravení na všetky úlohy bezpečnostného analytika, či odborníka na kyberkriminalitu, ale majú šancu nastúpiť na hviezdnu dráhu profesie budúcnosti.

Podpora LSK 2024

Rozpočet letnej školy pozostáva najmä z nákladov na zabezpečenie pobytu študentov a lektorov letnej školy.
Ďakujeme partnerom, ktorí nám pomáhajú zvládnuť výdavkov, poskytujú lektorov, či vecné ceny pre študentské tímy.