#IB treba žiť

Informačnú bezpečnosť nestačí učiť,
treba ju žiť

Február - August 2023

Spolupráca odborníkov a učiteľov vo vzdelávaní pre bezpečný kybernetický svet.
Realizátor EISI, o.z. a partneri s finančnou podporou Fondu SK-NICu
Letná škola kyberkriminality je päťdňové sústredenie pre študentov informatiky, práva a príbuzných odborov slovenských a českých vysokých škôl, zamerané na informačnú a kybernetickú bezpečnosť.

Na prednáškach a praktických workshopoch sa študenti oboznamujú so základnými aspektami kybernetickej bezpečnosti, analýzou sieťových útokov a detekciou škodlivého kódu.
So skúsenými lektormi riešia jednoduché či zložitejšie bezpečnostné incidenty z technického aj právneho pohľadu, zažijú simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality a forenznú analýzu.
Záverom pracovné tímy analyzujú právne otázky súvisiace s informačnými technológiami.

Prihlasovanie


Spustíme čoskoro!

Organizačné zabezpečenie

Na projekte sa podieľajú

Program

Simulácia útoku na organizáciu
Verejné zdroje a ich analýza (OSINT, HUMINT)
Úvod do informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Incident handling a incident response
Zaisťovanie digitálnych stôp
Analýza malvéru
Digitálna forenzná analýza
Príprava správy z bezpečnostného incidentu
Právne aspekty riešenia incidentov
Komunikácia s médiami
Trestné konanie
Právne aspekty malvéru
Kybernetická kriminalita
Obžaloba
Prezentácia incidentu
Vyhodnotenie správ z bezpečnostného incidentu
Simulovaný súdny proces

Prednášajúci LSK 2024

2FA a PM na sirku 1
Ján Kopriva, TBD
SANS
2FA a PM na sirku 1
Ján Kopriva
SANS
2FA a PM na sirku 1
Ján Kopriva
SANS
2FA a PM na sirku 1
Ján Kopriva
SANS
Kooperácia študentov

Počas sústredenia je vytvorených päť štvorčlenných tímov. Každý tím tvoria dvaja študenti informatiky a dvaja študenti práva.

Tím rieši úlohy spoločne, či už ide o prevažne technicky zameranú úlohu alebo právny problém. Každá úloha vyžaduje pochopenie a riešenie problému z informatického a právneho pohľadu. Takto sa študenti oboznamujú s rôznymi oblasťami, získavajú praktické skúsenosti a učia sa spoločne riešiť problémy v kybernetickej bezpečnosti.

Odborný rast

Pre študentov informatiky sú prínosom prednášky v oblasti kybernetickej kriminality a forenznej analýzy, pre študentov práva sú určené témy počítačovej kriminality a práva informačných a komunikačných technológií. Budúci právnici budú mať lepší prehľad o tom, čo je počítačový útok, malvér či forenzka. Informatici odchádzajú s poznatkami zo základov práva informačných a komunikačných technológií, počítačovej kriminality, nutných náležitostí procesu vyšetrovania a znaleckej práce.Absolventi letnej školy kyberkriminality získajú znalosti a praktické skúsenosti, ktoré ich posúvajú v profesionálnom raste. Ešte nie sú pripravení na všetky úlohy bezpečnostného analytika, či odborníka na kyberkriminalitu, ale majú šancu nastúpiť na hviezdnu dráhu profesie budúcnosti.

Podpora LSK 2024

Rozpočet letnej školy pozostáva najmä z nákladov na zabezpečenie pobytu študentov a lektorov letnej školy.
Ďakujeme partnerom, ktorí nám pomáhajú zvládnuť výdavkov, poskytujú lektorov, či vecné ceny pre študentské tímy.