Projekt IBtrebažiť

Informačnú bezpečnosť nestačí učiť, treba ju žiť

Spolupráca odborníkov a učiteľov vo vzdelávaní pre bezpečný kybernetický svet.

Február – august 2023
Realizátor EISI, o.z. a partneri
s finančnou podporou Fondu SK-NICu

PRIHLÁSIŤ SA

Začíname novú kapitolu


Projekt pre učiteľov #IBtrebažiť nadväzuje na úspešný študentský projekt Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie.
Už počas práce na školách sme identifikovali niekoľko základných poznatkov, ktoré sa snažíme preniesť do obsahu nášho nového projektu.

Prvým poznatkom je, že učitelia majú obrovský záujem sa vzdelávať v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Chápu dôležitosť tejto témy a uvedomujú si aktuálny stav. Súčasne chápeme, že školy potrebujú udržateľný spôsob výučby informačnej bezpečnosti, pri ktorom by sa učitelia naučili, ako sa nachádzať témy z oblasti informačnej bezpečnosti a ako ich učiť.

Prečo potrebujeme spoluprácu

Zvyšovanie bezpečnostného povedomia nielen v Slovenskej republike, ale aj vo svete má pred sebou ešte dlhú cestu. Chýbajú nám profesionáli aj lektori a medzi cieľovou skupinou a odborníkmi je stále veľká priepasť napríklad v používaní pojmov a príkladoch.
Oslovujeme pedagogických zamestnancov – učiteľov základných a stredných škôl, majstrov odbornej výchovy a podobne, ktorým chceme ukázať spôsob, ako zvyšovať povedomie v oblasti informačnej bezpečnosti.

Hľadáme učiteľov, ktorí chcú s nami spolupracovať na tvorbe metodiky a modelovej vyučovacej hodiny

Uvedomujeme si aj aktuálnu situáciu

V súčasnej dobe už existuje množstvo vzdelávacích materiálov o informačnej či kybernetickej bezpečnosti, ale chýba systematický spôsob výučby. Pre informačnú bezpečnosť treba zároveň vzdelávať všetkých učiteľov.

Nevýhodou nárazových aktivitách je, že priepasť medzi študentmi a učiteľmi sa môže prehlbovať. Z tohto dôvodu je potrebné okrem obsahu rozvíjať aj formy, ako učiť informačnú bezpečnosť atraktívne a zrozumiteľne.

Zameriavame sa preto na učiteľov informatiky, ale aj učiteľov občianskej náuky, náuky o spoločnosti a podobne. Radi by sme vytvorili komunitu učiteľov s rôznymi aprobáciami a zameraním.

Náš koncept

Koncept obsahuje základné poznatky informačnej bezpečnosti a ukážky toho, ako ich učiť. Samotná kybernetická bezpečnosť je taká široká a dynamická téma, že jednorazové sylaby nepostačujú online svetu.

V rámci projektu predpokladáme zapojiť dve desiatky pedagogických zamestnancov stredných škôl, vytvoriť s nimi modelovú hodinu a vzdelávacie sylaby a multiplikovať tento model.

– príprava aktivít
workshop pre pedagogických zamestnancov v termíne 11.- 14. mája 2023 (štvrtok – nedeľa)
realizácia aktivít pedagogickými zamestnancami na školách pre učiteľov a žiakov
CyberSecurityDay 2023
– spracovanie výsledkov a vyhodnotenie projektu

V projekte s vďakou spolupracujeme s členmi občianskeho združenia Preventista a používame

Učebnicu informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá

Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá

Udržateľnosť projektu

Modelová spolupráca a vzdelávacie materiály sú replikovateľné pre ďalšie školy a pedagogických pracovníkov. V projekte bude v úvode vyškolených dvadsať účastníkov, ktorí sa budú získané výsledky používať v pedagogickej praxi.

Spolupracujúce organizácia – UPJŠ  sa dlhodobo venujue šíreniu bezpečnostného povedomia a vzdelávaniu študentov a učiteľov. Participujúce organizácie prevezmú vytvorenú metodiku ako aj skúsenosti z pilotného testovania a budú tieto poznatky využívať v rámci svojich ďalších vzdelávacích aktivít.

Projekt podporuje rozvoj komunity učiteľov a iných pedagogických pracovníkov, aby získané poznatky posúvali kolegom v skupinách.
Kontakt: csirt-awareness@upjs.sk

Partneri a sponzori