LETNÁ ŠKOLA

4. ROČNÍK LETNEJ ŠKOLY KYBERKRIMINALITY (LSK 2022)


O LETNEJ ŠKOLE

Letná škola kyberkriminality 2022 je 5 dňové sústredenie pre 21 študentov informatiky, práva a príbuzných odborov slovenských a českých vysokých škôl, zamerané na praktické workshopy a prednášky v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Obsah letnej školy pozostáva z oboznámenia sa so základnými aspektami kybernetickej bezpečnosti, analýzy sieťových útokov, detekcie škodlivého kódu, riešení jednoduchých, či zložitejších bezpečnostných incidentov z technického a právneho pohľadu, vyšetrovania kybernetickej kriminality, forenznej analýzy a napokon analýzy právnych otázok súvisiacich s informačnými technológiami.


REGISTRÁCIA

Na Letnú školu kyberkriminality 2022 sa môžete hlásiť na tomto odkaze: Registračný formulár

Registrácia je možná do 31.7.2022. Uchádzačov budeme o výbere informovať do 14.8.2022.


ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Projekt sa realizuje v spolupráci s učiteľmi a doktorandmi z Prírodovedeckej fakulty a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, občianskeho združenia EISI, o.z., ako aj s pomocou externých odborníkov z praxe. Letnej školy sa zúčastnia odborníci z viacerých organizácií venujúcich sa kybernetickej bezpečnosti, zástupcovia právnych profesií, ktorých agenda je zameraná na trestné právo (napr. sudca, prokurátor a advokát). 


MIESTO KONANIA

Letná škola sa uskutoční v učebno-výcvikovom stredisku UPJŠ v Danišovciach (okr. Spišská Nová Ves).


ČASOVÝ PLÁN

Letná škola sa uskutoční v termíne od 12.9.2022 do 16.9.2022 (5 dní a 4 noci).


PREDBEŽNÝ PROGRAM

Predbežný program letnej školy vychádza z predošlých ročníkov (Letná škola kyberkriminality 2016, 2018 a 2020) a môže sa priebežne meniť.


 • 1. DEŇ (Pondelok)
 1. Zahájenie letnej školy.
 2. Simulovaný kybernetický útok na organizáciu (workshop – Siemens healthcare).
 • 2. DEŇ (Utorok)
 1. Úvod do informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti (prednáška – UPJŠ).
 2. Riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu 101 (prednáška a workshop).
 3. Digitálna forenzná analýza a zaisťovania digitálnych stôp (prednáška a workshop).
 4. Trestné konanie – vyšetrovanie (prednáška)
 • 3. DEŇ (Streda)
 1. Trestné konanie – obžaloba (prednáška + workshop)
 2. Analýza škodlivého kódu 101 (workshop).
 3. Výlet pre účastníkov letnej školy (Tomášovský výhľad / Spišský hrad).
 4. Pubquiz
 • 4. DEŇ (Štvrtok)
 1. Úvod do kybernetickej kriminality a jej základných foriem 101 (prednáška a workshop).
 2. Forenzná analýza operačného systému (workshop – IstroSec).
 3. Príprava na súdny proces a odovzdanie správy z incidentu (workshop).  
 • 5. DEŇ (Piatok)
 1. Príprava na súdny proces a odovzdanie správy z incidentu (workshop).  
 2. Uzavretie kybernetického bezpečnostného incidentu (workshop)
 3. Simulovaný súdny proces (workshop)
 4. Vyhodnotenie letnej školy.

ZÁMERY A CIELE LETNEJ ŠKOLY

Cieľom Letnej školy kyberkriminality 2022 je umožniť študentom informatiky a práva oboznámiť sa s rôznymi aspektami kybernetickej bezpečnosti, počítačovej kriminality a práva informačných a komunikačných technológií, či už z pohľadu bezpečnostného analytika, forenzného analytika, znalca, vyšetrovateľa, resp. právnych profesií (advokáti, prokurátori a sudcovia).


Ďalším cieľom je podpora študentov informatiky a práva v ich odbornom raste. U študentov informatiky, najmä v oblasti kybernetickej kriminality a forenznej analýzy, a u študentov práva v oblasti počítačovej kriminality a práva informačných a komunikačných technológií. Študent práva bude mať lepší prehľad o tom, čo je počítačový útok, malware, forenzná analýza. Naopak študent informatiky si osvojí základy práva informačných a komunikačných technológií, počítačovej kriminality, nutné náležitosti procesu vyšetrovania a znaleckej práce.


Nemenej významným cieľom je kooperácia študentov v interdisciplinárnom tíme. V rámci tejto školy bude vytvorených 7 tímov po 3 študentoch (2 študenti informatiky a 1 študent práva), resp. 5 tímov po 4 študentoch (2 študenti informatiky a 2 študenti práva). Každý tím bude riešiť úlohy spoločne, či už pôjde o prevažne technicky zameranú úlohu alebo naopak. Každá úloha bude vyžadovať pochopenie a riešenie problému z oboch pohľadov (informatického a právneho).Týmto spôsobom sa študenti nielen dozvedia zaujímavé  poznatky v danej oblasti, ale získajú aj praktické skúsenosti a naučia sa spoločne riešiť problémy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.


Absolventi letnej školy kyberkriminality 2022 síce nebudú, vzhľadom na hodinovú dotáciu, okamžite pripravení realizovať všetky úlohy profesionálneho bezpečnostného analytika, či odborníka na kyberkriminalitu, ale získajú znalosti a praktické skúsenosti s kľúčovými súčasťami tejto práce. Súčasne tak získavajú prehľad, ktorý im nepochybne pomôže pri riešení reálnych problémov. Súčasne predpokladáme, že poskytnutím základných poznatkov
a zručností podporíme študentov v ich ďalšom odbornom raste v tejto oblasti.


ROZPOČET LETNEJ ŠKOLY

Rozpočet letnej školy pozostáva najmä z ubytovania a stravovania účastníkov letnej školy (študentov a lektorov). Hľadáme sponzorov, ktorí by pokryli časť výdavkov, poskytli lektorov, resp. vecné ceny pre študentov participujúcich na letnej škole.


SPONZORI LETNEJ ŠKOLY

Hlavný mediálny partner:

PODPORA LETNEJ ŠKOLY

V prípade záujmu o podporu letnej školy, nás kontaktujte na emailovej adrese csirt-awareness@upjs.sk.


FOTOGALÉRIA